Public Procurement

 • Public Procurement

  İhalelere Yönelik Başvurular

  (Burada yer alan metin “ihalelere Yönelik Başvurular ve İnceleme Mekanizmaları: Türkiye ile Seçilen Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Arasında Karşılaştırmalı Durum Analizi” adlı araştırmanın Giriş kısmıdır. Tam metin için lütfen tıklayınız.) Mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri ile sınırlı tutularak incelenebilecek kamu alımları, gayrisafi yurt içi hasılaya oranlandığında ülke ekonomilerinde önemli bir büyüklük oluşturmaktadır.[1] Uluslararası ticaret, artan rekabet, piyasalara erişim yanında; teknoloji, iletişim ve ulaşım araçlarının çeşitlenmesi ve hızlanması ile dünya genelinde böylesi bir büyüklüğe ulaşan kamu alımları piyasalarının gözden geçirilmesi ve bazı alanların yeniden düzenlenmesi ihtiyacı oluşmuştur. Son yirmi yıllık sürede, gerek bölgesel gerekse de ulusal mevzuatlarda bu amaca yönelik yasal düzenlemeler ile bu yasaların yürütülmesi, uygulanması ve denetiminde…

 • Other Notes,  Public Procurement

  Ombudsmanlık Müessesesi

  Ombudsmanlık Müessesesi Üzerine Düşünceler[1] Kamu Alımlarında Şikâyetler Açısından İnceleme Tarihsel açıdan oldukça köklü ve eski bir kültürün ürünü olan ombudsmanlık müessesesinin devlet tüzel kişiliği içinde bir kurum olarak yer alması 18. yüzyıla rastlamaktadır. Her ne kadar M.Ö. 221’de Çin Hanedanlıkları döneminde, ardından başta Roma ve Osmanlı İmparatorluklarında benzer örnekleri görülse de modern anlamda kullanılan yapı İskandinav uygulamasından gelmektedir. Türkiye’de ombudsmanlık müessesesinin kurulması ise ancak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Dolayısı ile bu araştırmada, olabildiğince detaya girmeden, bu müessesenin ne olduğu ve kökeni üzerinde durularak neden böyle bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğu incelenmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde, Türkiye’de “Kamu Denetçiliği Kurumu”nun oluşumu yanında genel hatları ile bu kurumun görev ve yetkileri tartışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, kamu…

 • Agenda,  Public Procurement

  AB İlerleme Raporu

  Avrupa Birliği (AB), adaylık süreci devam eden ülkelerde son bir yıl içerisinde kaydedilen gelişmeleri düzenli olarak izlemekte ve bulgularını da İlerleme Raporlarında yayınlamaktadır. Aday ülkelerdeki gelişmeleri siyasi, ekonomik ve sosyal hayata ilişkin boyutları ile ele alan bu raporlar her bir aday ülke için ayrı ayrı hazırlanmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye için hazırlanan 2013 yılı İlerleme Raporu, Komisyon tarafından 16 Ekim 2013 tarihinde Avrupa Parlamentosuna ve Konseye sunulmuştur. AB’nin Türkiye ile 33 fasıl altında devam eden müzakere sürecinin başlıklarından birisi de “Kamu Alımları” olup bu çalışmada söz konusu başlık altında yer alan ifade ve yorumlar detaylı olarak araştırılmıştır.  5 No.lu Fasıl: “Kamu Alımları” Bölümünün Değerlendirmesi dosyasına ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz. Raporların İngilizce ve (AB…

 • Book Reviews,  Public Procurement

  Altyapıda KÖİ Yöntemleri

  Dr. Uğur EMEK[1]   “Uluslararası uygulamalara bakıldığında, yirminci yüzyılın ortalarında altyapının finansmanı, yapımı yönetimi ve denetimi konularında ağırlıklı olarak kamu teşebbüslerinin görevlendirildiği görülmektedir. … Gelişmekte olan ülkelerde Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemlerinin kullanımı 1990’lardan itibaren hızlanmaya başlamıştır.  … Geleneksel kamu alımlarıyla ve özelleştirmeyle, KÖİ kavramı, kapsamı ve yöntemlerinin tanımlanması ve karşılaştırılması gerekmektedir.”     Kalkınma Bakanlığında Kalkınma Uzmanı olarak görev yapmakta olan Dr. Uğur EMEK’in Kamu Özel İşbirliği üzerine kaleme almış olduğu bu kitap gerek uygulayıcılar gerekse de konuyla ilgilenenler için yukarıda sıralanan gelişmeler ışığında kaynak niteliği taşımaktadır. Tanımlar, teorik çerçeve ve uygulamaya ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri tek bir kitapta ve dengeli bir şekilde sunulmuş. Yazım dili anlaşılır; konu…

 • Public Procurement

  Airport Deal Sealed

  As previously mentioned in this page, “Tendering of Third Airport in Istanbul” is a very important event with various consequences and opportunities to many parties. In a nutshell, this airport is expected to be the hub of air traffic between East and West and from Africa to Europe. Full capacity will be at 150 million passengers per year and there will be 6 runways eventually. Total terminal area will be 1.400.000 m2 at the final stage and tender also bestows some privileges and revenues on management of the airport. On these grounds, firstly tender specification documents have been sold to 100.000 TRY each. DHMİ (Directorate General of State Airports Authority)…