• Public Procurement

    İhalelere Yönelik Başvurular

    (Burada yer alan metin “ihalelere Yönelik Başvurular ve İnceleme Mekanizmaları: Türkiye ile Seçilen Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Arasında Karşılaştırmalı Durum Analizi” adlı araştırmanın Giriş kısmıdır. Tam metin için lütfen tıklayınız.) Mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri ile sınırlı tutularak incelenebilecek kamu alımları, gayrisafi yurt içi hasılaya oranlandığında ülke ekonomilerinde önemli bir büyüklük oluşturmaktadır.[1] Uluslararası ticaret, artan rekabet, piyasalara erişim yanında; teknoloji, iletişim ve ulaşım araçlarının çeşitlenmesi ve hızlanması ile dünya genelinde böylesi bir büyüklüğe ulaşan kamu alımları piyasalarının gözden geçirilmesi ve bazı alanların yeniden düzenlenmesi ihtiyacı oluşmuştur. Son yirmi yıllık sürede, gerek bölgesel gerekse de ulusal mevzuatlarda bu amaca yönelik yasal düzenlemeler ile bu yasaların yürütülmesi, uygulanması ve denetiminde…